خدایا کفر نمی گویم

توشه راه نیز همین مرابس....

به تو می اندیشم...

          به تویی که مرا به بلندای قله دوست داشتن پرواز دادی

                                         به تو ای واسطه...

                              نه از سر تأسف

                                                              بلکه به دیده عشق...

                                                  عشقی زیبا

                                                       حسی زیبا

                                                            نگاهی زیبا

                                                                    درکی زیبا

                                                   شوری وصف ناپذیر

                                                                    فکری عمیق...

                       تو مرا به سرای مهر بردی

                                                               آنجا همه چیز زیبا بود

                            کار.آب.نان.موسیقی.شعر

                                                        خدا هم زبیا بود

                                                                   همه چیز خوب بود

                           مادر.پدر.خواهر.برادر.دوست

                                                       خود تو...

                                           حال همه رادر وجودم جمع کرده ام

                                                                                   همه را دارم

                                     تو به من دادی

                                                            متشکرم...

              اکنون چه نیازیست به رنج؟

                                                 چه نیازیست به غم؟

                           این همه زیبایی که به دنیا دیدم

                                                                          تو نشانم دادی...

                                                         این کفایت می کند

                توشه راه نیز همین مرابس....